Interview — 31.05.2016

Is jouw tuin een spons?

Een interview met de Hoogheemraadschappen van Delfland & Schieland en Krimpenerwaard

Steeds vaker komen we de Waterschappen tegen in de stad. Bij de ontwikkeling van collectieve binnentuinen praten ze mee over het belang en de mogelijkheden van waterberging in de stad. Reden genoeg om de twee waterschappen uit Rotterdam te vragen naar de urgentie van dit onderwerp.

We komen de waterschappen steeds vaker tegen in de stad. Waarom is dat?

WS

Zoals je waarschijnlijk weet, verandert het klimaat. Het weer wordt extremer. We krijgen vaker te maken met korte, maar hevige regenbuien. Daarnaast ervaren we langere droge perioden. We zullen maatregelen moeten treffen om wateroverlast te voorkomen en bovenal te zorgen voor een prettige leefomgeving, voor nu en de toekomst.

In een stad met veel gebouwen en bestrating en weinig groene plekken kunnen de hevige regenbuien problemen veroorzaken, zoals wateroverlast op straat en rioolwater in de sloot. Tijdens droge periodes, bijvoorbeeld in de zomer, warmt de stad door diezelfde bebouwing en bestrating sterk op. Het wordt daardoor warmer in de stad dan het gebied buiten de stad. Dit verschijnsel noemen we “urban heat island”. Deze problemen hebben een vervelende invloed op de leefbaarheid van je buurt, straat en tuin.

Zien jullie ook kansen om dit probleem op te lossen?

WS

Wij zien de ‘spons’ als de oplossing voor het probleem. De tuin als spons. Het kenmerk van een spons is dat een spons bestaat uit een systeem van “kamers” en “kanalen” die met de buitenwereld in verbinding staan. Daarmee is de spons in staat om water op te nemen, vast te houden en bij droogte los te laten.

Wat kunnen bewoners van collectieve tuinen doen om bij te dragen aan een betere leefomgeving en een goed functionerend watersysteem in de stad?

WS

80 % van de ruimte in de stad is eigendom van de inwoners. Om de sponswerking van de stad te verbeteren is het belangrijk dat alle betrokkenen, zowel overheden, bedrijven en bewoners, met elkaar samenwerken om zoveel mogelijk kansen op wijk-, en straatniveau en op particulier terrein te benutten. Bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke- of binnentuin zodanig in te richten dat het hemelwater dat op het dak van een woningblok valt op te vangen en vast te houden. Het vasthouden van hemelwater voorkomt overbelasting van het riool en wateroverlast. Het hemelwater kan in drogere perioden gebruikt worden om de tuin van water te voorzien. Als een boom in droge perioden voldoende water krijgt, zal de verkoelende werking van het bladerdek optimaal zijn én het hergebruik van hemelwater levert een bijdrage aan het duurzaam omgaan met hemelwater. Een dergelijk kleinschalig voorbeeld is vervolgens vele malen in een stad te realiseren en draagt bij aan de sponswerking van de stad. De invulling per locatie is maatwerk, daarom willen het waterschap en de gemeente hierbij graag helpen inspireren zodat ook jij enthousiast wordt om aan de slag te gaan!

Je noemt samenwerking als een belangrijk punt. Wat is de rol van de Waterschappen hierin?

WS

Voor overheden zoals gemeenten en waterschappen is het een uitdaging om nu en in de toekomst aantrekkelijke steden te ontwikkelen, die bij neerslag en droogte optimaal blijven functioneren. Sterker nog, steden inrichten zodat de extremen van klimaatverandering juist worden benut om bij verschillende seizoenen optimaal om te gaan met het beschikbare water. Als het gaat om (regen)water is het belangrijk dat de “sponswerking” van de stad verbeterd.

Hoe? De invulling per locatie is maatwerk, daarom willen het waterschap en de gemeente hierbij graag helpen inspireren zodat ook jij enthousiast wordt om aan de slag te gaan!

 

Hoogheemraadschap van Delfland beheert het water in Rotterdam West

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard beheert het water in Rotterdam Noord, Centrum en Oost.