Tips & tricks

Wat doet een waterschap?

waterberging

Het waterschap (of Hoogheemraadschap) zorgt voor droge voeten, voldoende water en schoon water. Maar wat wordt er nou precies gedaan? Hieronder een toelichting op de verschillende taken van het waterschap:

  • Het waterschap werkt hard om te zorgen dat het gebied droog blijft. Dat klinkt heel vanzelfsprekend maar is het niet als je je realiseert dat een groot deel van Zuid-Holland ver beneden zeeniveau ligt. Met behulp van gemalen en stuwen pompen we het overtollige water weg naar rivier of zee.
  • Tegelijkertijd moet het waterschap verdroging zien te voorkomen door voldoende water aan te voeren. Belangrijk bij het op peil houden van de waterhuishouding, is het zorgen voor stabiele oevers en watergangen. Het water moet natuurlijk goed kunnen stromen.
  • Het waterschap onderzoekt elk jaar op veel plekken of de waterkwaliteit in orde is. Er worden monsters genomen van het oppervlaktewater en van de waterbodem. We leggen natuurvriendelijke oevers aan om het onderwaterleven zo divers mogelijk te maken. Een evenwichtige ecologie zorgt voor helder en schoon water.
  • Om ervoor te zorgen dat er geen overstromingen komen zorgt het waterschap voor stevige dijken en duinen.
  • Dijken en duinen kunnen beschadigd worden door bijvoorbeeld storm of hoge waterstanden. Het waterschap inspecteert de dijken dan ook regelmatig en er vindt doorlopend onderhoud plaats aan dijken en oevers. De kustlijn in ons gebied (tussen Hoek van Holland en Wassenaar is de afgelopen jaren verstevigd en kan er weer jaren tegen.
  • Muskusratten zijn dieren die veel schade kunnen aanrichten bij oevers, dammen en dijken. Ze graven namelijk gaten vanuit het water naar het land. Als er te veel gaten zijn, kan een dam of dijk kapot gaan. Om dit te voorkomen doet het waterschap aan muskusrattenbestrijding.
  • Met z’n allen produceren we dagelijks gemiddeld 125 liter afvalwater per persoon. Dit afvalwater komt via de gemeentelijke riolering bij een afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) van het waterschap terecht. Deze AWZI’s zuiveren het afvalwater. Het gezuiverde water wordt weer geloosd op het oppervlaktewater (zee en rivieren). Dit is schoon genoeg voor dieren en planten om erin te kunnen leven. Maar we doen meer met jouw afvalwater. We geven het tegenwoordig een tweede leven. We halen er energie, grondstoffen en zoutwater uit.
  • Samen met de Provincie en Rijkswaterstaat houdt het waterschap de kwaliteit van het zwemwater in de gaten. Ieder van deze drie instanties heeft hierin een andere rol. De rol van het waterschap hierin is:onderzoeken van de waterkwaliteit van de officiële zwemstranden binnen de Provincie.
    beoordelen of het zwemwater aan de (Europese) normen voor bacteriën voldoet (in opdracht van de provincie Zuid-Holland).

Dus: het waterschap houdt zich bezig met allerlei taken op het gebied van water, behalve met het drinkwater. Maar om te zorgen dat jouw leefomgeving ook in de toekomst aangenaam blijft, werken we graag samen met inwoners. Want ook op kleine schaal (in je eigen tuin of wijk) kun je bijdragen aan het verminderen van overlast.

In de gemeente Rotterdam werken het Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard samen met Stichting Tussentuin aan de verbetering van de leefomgeving in de stad.
Interessante links met meer informatie rondom dit thema:
Hoogheemraadschap van Delfland
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Rioned en Watertuinen Rob Verlinden
Huisje, Boompje, Beter
Rainproof