Tips & tricks

Tip waterschappen: Hoe stromen de waterstromen?

waterberging

Vasthouden in de weg van het water

We gaan regenwater meer vasthouden. Piekbuien gaan we beter opvangen door verbetering van de sponswerking en de ruimte beter te benutten voor de tijdelijke opvang van regenwater. Zo sorteren we voor op hevigere regenbuien en willen we ook in de toekomst wateroverlast voorkomen. We zoeken oplossingen in de weg van het water, zodat we de kansen al pakken op de plek waar het regenwater valt: op de daken, in de tuinen, op wegen en terreinen.

De weg van het water

De weg van het water

Wie is er verantwoordelijk voor het afvoeren van regenwater?

Als je de weg van het water volgt, kom je verschillende personen en organisaties tegen die verantwoordelijk zijn voor regenwater. Een gebouweigenaar is tot op de erfgrens verantwoordelijk voor het goed vasthouden en afvoeren van regenwater dat op zijn dak en tuin valt.
De gemeente heeft een hemelwaterzorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor het opvangen en verwerken van regenwater op openbaar terrein. De gemeente verwerkt het regenwater en beheert het rioleringssysteem. De gemeente is verplicht om regenwater aan te nemen als een particulier dat zelf niet kan . De gemeente legt in beleid (Gemeentelijk Rioleringsplan of Regenwaterverordening) vast hoe ze hier in de praktijk mee om gaan.

Regenwater wordt uiteindelijk geloosd op het oppervlaktewater. Het waterschap is verantwoordelijk voor het water dat in het oppervlaktewater en in de polder terechtkomt. Het teveel aan water wordt weggepompt en een tekort wordt aangevuld. Grote en kleine gemalen ofwel pompen zorgen ervoor dat de waterstand (het peil) in een gebied op peil blijft.

Waarde van regenwater

De volgende stap is om de waarde van regenwater ook lokaal te benutten. We kunnen regenwater gebruiken voor velerlei doeleinden. Om toiletten mee door te spoelen, auto’s te wassen, de tuin te sproeien, om gebouwen te koelen of om tuinen en openbare ruimte te verfraaien. Zo sluiten we niet alleen de waterkringloop. We vergroten ook onze zelfvoorzienendheid. Daarnaast kan regenwater zo een positieve bijdrage leveren in de leefbaarheid en beleving van de stad.

Lokaal benutten

Lokaal benutten